ی ۷۹ ۲

_ له ده تا

رز مس سره ( و نصا #

۰ 1 و ۶ , و 2 مً بط 9

ی ی ۹

۳ 4

۳ و سن/ سور بر ۸ 0 ,2 م مر ۳۹ 9 ۱

0 ۳7 ِ ث"

ک 91 ار

تا ان تن

تما 1 : ت ع سقسسی وت سب سس سح 2

9

رورم راز سور ول 3

که ۱ ور ۵ وم وضاز : من ما

و

1 ۳ است" 12 ۳

موی توت سا مت ملی : ۳ ززرل ۳ 2 مر ور ق 1 0 ا ۱ کار ۶ تا دای

2

۳ و دار مس بت

دار

بل ۳ ۶

وم ی ۳ [ رما 7 ارگ 7 ۱ ک 0 0 1

- و تسه

تس هت /

سر . -

-

و ی ۳ و

۳۳ ۰ ید ات دعر ۳۳۳ ۳ 4 > هب 1-۳

ی ۱ 7 ۳ 1 ۳ ۱ ۳ ۰ ۳ ۳ ۴ ت

[_ سی۳ رو : کر دش / ٍ/

ره ِِ_ زار ك/ 0

۱ ۳ رز 1 .

۸

1 7

۱ 2 بارس ۱ م 0 / 6 7 سس 1 2 3

۱ بِ 0 زر

7 2 ی 7 0 رز 3 ظ مم ۳ ٍّ سا رشان : رو و | زوم هر یل نم ۳ ۳ و مت و 2 هگ بس 4 7 یس 9 ۲ ی سب 0 /

آب اد بر وتیل رت ۳

ك‌ِ ۱ و لس - تسوا یر 3 اش

۷ ۴ 9 و و و مر رو * را روما رس صرا

و 4 ۱ 2

۱ 2 نب : س کنر بر مرم/ 0

وی س_ تنل موز ۳ رو : ِِِِ_ ۸ رمحا 1 7 ۱ ۱ :1

ما

اف م2 ۱

نگ 9 9

م۳ و لور 2 م۲ و

۹ مرح 0۳4 _ ۰ مب 71 24 رن 1 ی

ولمم 7 ۶ ووار ۰ مر و درد موس و

ب نت تت رل / مر« 9

۱ 7 ِِ_ 3 مت ۳ 9 اُ 15 4 / ی ۱ ۹ ۱

3

کنر 7 مر مرو ۷ ۴

2 2 کر 13

وحم

و سم و 9 1 ۳ 7 ی ی

ور کی که بر مور مدرگ کر 2 در 3 07 رن و ۳ 1 1

کم 2 ی سس رم ی

یم 77 2 اس ۱ ۱ ۰ جفیی ۲ و۳ وت

۱ ۰

۱ 2 2 ما مت

1 , و ۱ رل 2 1 ۱ ۷ 1

۱ کی و 1 ره مین . یت 7 ۲ و ُ 0 ی أ ا سای 0 5

: ۱ ید 1 رک ۳۹ ۱ ۷

7 و ره ز بش حاطّ میج ۱ 3 ی

۳

۲ 9 ۲ 7 ۰ ۳ / ۱ 6 نو ۰ 9 تنل مر 1 / 9 ۱ 7 1 میتی ا ۰ ۱

۳

7 ِ/ - سس 1 7 ۱ 1

1 رک رورت : ۳ ۱ ا ۱ 7 ِ وم کی #ل/ نزن ۱ ۱ ۱ 1 1 0 ِ ۱

رد 7 ی 73 9 ی

۱

و نم مر ۲ یم درک م2 ۳7 و وال روف نرتسو ی ره باه بل کد نی ۳ ین ۱ 5 رو .

مخ ام مد 1

مشش 7 9 /

رس 4 متس 2 اما اه ما مر 7

ی بُ وصاوا ور وش بط 1 2 وا و ی 1 ی وت و ۳ ی ِ ۱ مب : زان ری ی اش

۰

۱

0 اف

1 ِ م۲ ۱

ت‌ و که ۲

۳ رو

۲

فد 3 ِ ۷ ۱

تكِِ ۲ ۰ ۳ ۳

4 ۱ ت۱۱ ۳ ۰ 5 من ۳ ای ۲ ٍ

۳ ۹ , ۱ 1 ی تسد سا اس تست ۷

۱

۶ " . ٩ ۹ ۱

0 1 کنر ره سیم

ح رت امه 17

3

موف دم 1 تالم

و را

۱ 1 مرش )مه

7

۱ # [ ۰ ۳ مت 7 ور ۱ ( و 1 رازم ## ماس

4 ۳ ار مان 4

ند 23 ژ- ۰ و " وی روش سم ی ۳

زاجم

دا رت هس هر مر لوره

۱ گ س_ 2 2 یه ٍ دود رت رد 1 2 ۹

مدوجو رت 2/4 مس 7 ۳

کردم درل

تن تا 1 7

رتفا رضم

1 71 سوش ما سگ ان تس

۱ 1 0 مر و ووشیم ی مت 3 ۱ [

9

از انس ک او رسد | و تن رورم فرب 23 تون / 0 7 7 ی مورک / را و 5 من ۱

کت از ال کم س #

2

2 م2 و « يا ۳ 3 ِ 7 غ ۰ ۱ 5۹۱ ۱ 1 ۳ رت ۲ ۷ سپ با > ۱ 0 9 ِا 1 7۹۹ 1 ِ مت 1 9 1 . .5 / ۱۳ ۵ ت : ۳۳ ی ۰ ۹ ۳۹

1 ۱ ام 5 ۱ حه ۱ مر 7

1 ِ ۵ ۲ و ۱ ۴ ۲ ار ۳ ۱ 2/۱ وس زا ۳ زد سا نز ۳ زر سا 1 2 7 # / ۱ ۳ اسر 3 ۱ ۱ ای و 8 مرو ۳ مر ۱ 1۳۹ أْ 1 ۱۳ 1 1 1 ارار و ۱ ۲ ۱ ات ۸ مقر 7 ۹ / مر ان 1 ۱

آسشر 7 3 اتسار شا 1 در مت زیت ا ۳ و مرا ۳ کش 1 ٍ ا ور تا +

0 |" ۱ ۷ 1 و و مس بدا ره ۳ 07 0 ۱ ی ۶ ۱ ۳

9

۱ موز 0 رک ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 1 ۶ ه 2 و ی مسر تم ۱ ۷ ۳ 4 توتآوراژ] : 1

و 4 گزز نش 9+ 1

۰

بای طررژ تس ی ۳ و روا 0 ی ک_ ۱ مب مات رنه نع ما مر و ما 7 کت من و 0 کز ام 4 یر ار | راز و # س ۱ هراب او رای و اس اش ریت را لیر 7 ره ]سید / و 2 و۳ رز 1

۱ 9 ط ۲ 9( : ۰ سب 7۳۳۹ نت( - ۱۳۳ تست ی

۳ مور دوب وی وارد ان و از 0 ك 4 اور رع راز ۱ ۳ [ کنر ۸ اس مر ۳ کر دیب شترا ۱

و فسات ۳ 7 اّ

مش ار ق#ن 8 تب زد 18 ۱ 3

زارد عردن را مر ار ار 4 ۴8 00 ی با ۱ ۷ 1 #5 و كِ" ام ح ی ردنر ان بابرا ی ۳ : 1 ۶ بم او 17 یآ ماوت 11 1و۸ ۳ ۳3 ردلصلم/ ۱ سار ۳ ۱ ار "9 کف شا 1 ۱

۳ ۳

سمپر

مه

۷ _ ۰ ی ۲ ۰ ۱ ۰

ک مس سس مر 1 وا ز سر فک 7 زار مر نیز اس کر

ک م1 ار

0 فیک ۳ رواشم کر رگ مه 7 موز ٍ_ یزاب کم ۳ سیر مک و هه نم کر و دا 2 0 وی مد

أْ دِ ۱ 5 ۱ ۱ 4 وب ۱ ۲ ۱ ۰

ی ۱ انم رن ره وتو ادبال رج کر ح

رز با رم مرت زر

11 سم مقر ارب نز ی بت در

ی و2 مر ری ور کم رت رد #رسات«هر مر 7 سیر و ۰ يم م0۳ رم 9 اه گرلیگن و 7 زا و : ار ك_ 9 ی مد 1

1 2 _ 51 فش ی ۳۳۶ 0 ۳

چسو. ۳

ات

وچ

۵ وس

ی ۷

۳۹ سر ...6 ۳ * 1 ۱ 3 4 4 * و ۱۳۶

۷

ح

ی گ تفت

777 سس ات ضه

۳ فك 5 ۳۹ #6 ات۳ ۳ - و 2 4 ی ك- ۳ ت

۳1

تس یت ات

35 7 ۲

و ِ

۲ ۳ : ۳ ۱ سود متس - 119 2 رس چ- و وان دی ۳ ی ۲

1 ۲ ۱ ۳ ۱ 1 1 5 . ی 4 » ب فا ار یاس سر

ی / سر

ار سل سور رن یش 1 2 ویرمواصا 7 وت 7 ۱ مسر رد ارو |

س_ 0 ده 0 تک ۷

کت يآ زار ِ تشر ۱ شمه کر را کش : سوم ۳ 4 ۳ وت 2 اش ۱ مت 7 ِِ ۷ اما دك روز

و تا از کر

درل وی کر

4 م7 ۳۶ ض ِ سم کر و 9 3 7 ط با # ط # 7 برض

تب و 7 مرو زر ً ژ رک 1 و نمی رورس ۷ مرس شرب موض | 9 رش سس رم 2 هزم 722 1 رورت اطرسا پر رال شوه وا ۱ اراشتو دام زاس لاب ابیشن

ی ی تیا 2

پر تم م4

وت 2 رت

0 ۳۹

۹ ۷

۳ شا ۳ سمل سرت را رد #۶۲ ۱ رقم کرماي اون منت رايسب راز ۱ مهس یرم مج 1 بنرگاپا یرت متا رامش ِ کر ۰ ید درا رک ۳7 سر اس رت د باقن میرک 0

کم ۳

رورا و فر رف > میت ۳0 / 9 را

تتی ۰ 1270 دح تن . جح .‏ | ۱ ۲ ۰ ۳

۹ ۱ است ان ۳ -

۱ اما رم ی 4 رل ٩ 0‏ ب لت نصا ما ال لا رل تا سین 2 اون سم هک زر 22

7 وت یروت . - مم لت اترل

یعر سم و نس 3 1 را رن ۱ 9 ۳ ۱ 9 2 اس ست دا

۱ 2 ار ۰ را نکر

با م نت و 5 وم 7 لو

رن ی وک ك 2 رد رد)۸ ل

ی 7 بل ۳۹9

رز 0 4 یل ۱

#

۲ ث#ِ ِ 6 6 اسان ان و تزا فلز یز آر 1 نان 9 ۱۳۵ ۰ --

سح

مر 4 ال کر نز س # مر 2 1 4 عون ول سس ۳2

۳ أ

در ۱ 4 ۲ و 0 ما مل سر 23 2 ۱ 94 ی ۸ 77 را س مهار ۳

۳

8 ۳ 1 1 7 رسب و ۱ / ۱ 2 ۱ 1 فا ۵ ۳2 شارت ۲ بل بت( 2 1 1 ۱ ۱ 4 ت ۸ ۱ 3 : ۱ تن

۷ ۱ + و 9 ات هم ی ۷

۱ 3 لُّ 3 3

و

۲ 5 ۳ / 1 سس ۳ هر 1 5 ۶و رون رجا بل ۱ / زاربا هکم

۱ رپ رو و رلوز 2 ۳ وارو یا او ی من دسا ما تا یام یف

۹7 3

۱ و 2 ررض با

که 11 اسر فك 4 مر رو و ۱

7 ۱ ۱ ۱

دريگو نکر اربونر آل سا زو زیر 9 ی ۳ ۳ و سرا سک

7 0 عر متفر 7 سر

ط ۰ 9 ی 0 هه ۳ ۱ دس سرا رات ۳ 5 4 » رت زر رای دپر ۳ اش 9

1 کت ۳ رز ص 0 ۱ ریدم ال سر سم ول 2 زر ۱

2 جر یاس بش ۲ دسر ۳

۱ | دقع بورز به اد راو

وک وان 7

یی روز 7

9 رو( رت الر

دورو وترترا ژ

ین سنروودر 7 مر

0 رو یدرد موادم

۳ فت ت. ‏ ت ۴ ۹ زب ب ۳ ۳ سبته لاه ی لت و مرویه ۲ مو۴ وه ۳ ۳ کیت ۳ ک‌ 8 یت ک نت تِ سین كت گ

۱ ۲ م ۳ ِ 1 سار "1 ٩‏ ۳۹ * ۴ 1 اٍ ۱ ۸ ۳۲ يم که ۰ 1 ی 9 ۱ ۲ / # مگ 3 یر ۳۳ > ۱

وک وی بارش مر مر ررویت بت و ۳ 2 ی تور راسنورر را امه طر ۳ ى تمس باه مر 5 کم ۲ سر ِ و ]رت تس یه کر ارت ط کره‌شترزککا ت یرو ورن سمل تتقاج/ ۶ ۱ را ور سوت ۳۲ 9 1 در رن سس ماع محره زا پترمقوی رام ورد رو مرودسوپر ی الضآیر* . دیردیز ودره 4 ۱ فوت دلب هآ مدز بار با درو" و وه سر 2 3 1 رد قِِ 1 # ت

: / 3

نج

ری خر او تور 5

یت ۱ 1 کت در | درز وعام فا ۱ قرو 1 مت ۳ ص ۳ ار ی هرن نان ۲ رم . ۲ مه و ۱ 1 ۱ تردر سب تارخت کرد( : 1 ۳ هرن خیش ۳ ۱ 8 ۱ وه کراز ورد بسنم. ی ۷ للع آرزد زاچت! برتل2.. .۰.۰ ۰ از وا کم رین ۱ ی 11 4 مر لا را 1 تت )1 أ

ف لور

ده رن او 7 9 2 ار و ۳ رم 1 خر ربهر 7 متیر ور ادا ی ِ نم تیم

ود[ رد

9 ارخ کت زمر دج 9 1 ت رز ص

. تن

مامت مه که و

و27 رن ج؟رر روگ فاطم

۳

2 ۰ ورام ۳ درف 1 وم وتیل ی اسر

ض )1 1 ۳ م ح یس ورن

س

دیق با وه

| وا و اون ۱ کزان ترس زب ترا

:

کم طل اروضر رو نآهرزان: ول

رد ما ۶ د زو یمام پم غاسزیژرز زر -

3 کب کات رو

یر از 22 و

ی ۳

4 ۱

ات : ت ۳ ۹ ۰ 8 5 5

-

۱ 1 ۳ ات 3 5 ۲ ۲ ۳ نت جسته. امه ها 1305/۱ : << ۰ "یز ۲ .5 ك_ِ ۲ ۳۹ عضاا نب - و سر 1

1 ۱" ِ

۳ بر 7 ره ۱ دسا روز و رطف و رصن سمش مر 3 1 ۹ درد زرا وم 1 اس فش زور

۱ ما 2 ۱

طّ 3 و رورم( بررازسل و یر #صِ بح ری اب | ان بت ۷ مورکش ز رت یر رح (لامعاوضدیت نیت وود د سس , بصن پر کر ۳ ود ۶ 1 /

9 جر

1 تب 7 ی بادار خلنر زان ۱ ۰ 1 ت ول رن من تِ_ 32 ان را ترن زارد ان 9 م یازا بلشر راهن دوه و ار و 0 رم 7

2 ۷ 7/۱ - 7 ۱

و ده

ِِ

فا رل سیب مر مر 9 ۳ رتور سرد ون کنر رضوز, نان وک کات مر شرس

تا م2 رن

1 ۹ 3

حه فحظ.. نت باس

5 ۰ 5 ۳ جا رز ۳3 ِِ ی ۰ ۲ 9 ت تب یوت و

-‌

5 ‌ِ ۶ ۲ ۳ 9 تا

7 ب

موز 7 وی رز ان وف راداو ب ا را یک ادزا.ز مرحست ت و ما کر سر که ککب زير مه سا هریز 2 ند ۳0 کی 0/7 1 ۱ 13 هشال ام مر 7 فرش ما ۳7 تم یر اس رراسان رز خر نم شاد [تارک ارت

ارت نار را و ی سنا

اتسیو تن سب

ی رسفا مر ۳

ات

+4 بر

و

رد زا ید ۳ بزگرم رو رن

7 رد زره

9 ص را 7 2 7 ۱ گم #ِ#۹ 29۶ در ٍ_ ۳۵ ار ای زور ۸۷ مرگ دی زک ما یز تاد زانل‌را 3 7 زانیا وم عره و ی . «اتبنمز ۱ ری رس 7 هي ۳4 3 اتف« رل خمش رز وه را خاهام فا _ خور تن مسب کن راو 2 #«2# ت-_ سل ی

کت سور

مد کرسرکی درا یکره ۱ رش ,مرو موز اک رگا و مر رون ور زمر ررض لد پر ۱ لو حتم با نز 1 0 بوزم. 5 ( نیکوزه | یرت‌هوردن 0 اسیسروز 0 ۹ مر سار غروسزرارین 7 و تلد تس ورد ریخا ٍِ سّ لفت وم‌عارط یوضر متصیر پگ ده بر ۱ منوتیم لو و 7 اولفر موز ی سین و۳ عپایی يراي ..

ی اي اش ددغ لوا ی

فك

34 ها ی

زک بمب ۱

ی را # تب و بل زره بثٍ

3 و ۳ 3 رم ویر نب ۱ مشوط] ك رات کل

۷ ۱

1 معرری هبور

پوس و ر 9 ی 1 ارلري ر

۳ ن ۳۳۳ 5 تن ۳ ۰ ۴ و ی : ۷ 6 :5 ۵ , ت 7 ۹9 ۹ : 3 ۱ 7 ل و اخ. ۳3 » 4 ۹ 1 ۹ ۹ ۰۵ ۹ ۰ 5 ۲ ِ« " ۰ ۷ ۳ / # ۹ ۱ ۹ 0 1 ۴

متا مک نکم کل یر س دور روص را ۳ ار 9رد دد

رز ونر روش . ۱ تومیر زا خی 7 ارسرب مپزاي ابر و تن رل( و" ورن شِ

فوز ۳9 نا فی

ژر 3 مر ۱ رت یم رررطایت مر/1 : رما ی

4 ۳۹

سم ری ی

روم مور کوض وت یار ۱

5

۹

3

توا تب ای ی ی یی و ان ات ام اس نوی ات ان | ۳ ن... 8 . 1

کي گو ٩‏ 6 فست

له وم ی ۳ بط 5 ۰ 9 و

1

۹ ی ۳

5

و

۶ ۳ ۷

: 7

۳ ۰ ۳ ۰ [ 5 1 ۳ ی ۳ 0 ۱ ات ۱1 0 و / . ۱ 1 9 0 4 ره 20 نیمود طق 8 ۳ ۳ ه 02۵ ۳ 9 ۹ 3 وه ۹ ۵ وه 0 3

ِ 2